Ianuarie 2020

Februarie 2020

Situatie tratamente in strainatate – Februarie 2020

Martie 2020

Situatie tratamente in strainatate – Martie 2020

Aprilie 2019

Situatie tratamente in strainatate – Aprilie 2020

Mai 2020

Situatie tratamente in strainatate – Mai 2020

Iunie 2020

Situatie tratamente in strainatate – Iunie 2020

Iulie 2020

Situatie tratamente in strainatate – Iulie 2020

August 2020

Situatie tratamente in strainatate – August 2020

Septembrie 2020

Situatie tratamente in strainatate – Septembrie 2020

Octombrie 2020

Situatie tratamente in strainatate – Octombrie 2020