MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

 

ORDIN

privind constituirea consiliilor de experţi pentru evaluarea secţiilor, compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi,

din sistem public şi privat

 

 

Văzând Referatul de aprobare nr. FB 1758/01.03.2017 al Direcţiei generale asistenţă medicală şi sănătate publică,

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 534/ 2002 pentru aprobarea Strategiei privind reabilitarea şi reorganizarea sistemului de asistenţă medicală spitalicească de specialitate în obstetrică-ginecologie şi neonatologie din România, pe perioada 2002 – 2004

În temeiul prevederilor art. 2 litera c), art. 7 alin. (4) şi art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

 

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

 

ART. 1.

(1) În vederea evaluării secţiilor, compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi, din sistem public şi privat, se constituie un consiliu naţional de experţi şi consilii de experţi la nivelul judeţelor şi a municipiului Bucureşti, pe perioada martie 2017- decembrie 2019.

(2) Consiliul naţional de experţi are următoarea componenţă:

Preşedinte:       Prof. Univ. dr. Nicolae Suciu – Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului ” Alessandrescu-Rusescu” Bucureşti;

Vicepreşedinte: Prof. Univ. Dr. Silvia Maria Stoicescu – Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului ” Alessandrescu-Rusescu”;

Membri:            dr. Violeta Sburlea – Ministerul Sănătăţii;

asistent şef Mircea Timofte – Ministerul Sănătăţii;

Mihaela Dobre – Ministerul Sănătăţii;

 1. Gabriela Neagu – Ministerul Sănătăţii;
 2. Ximena Moldovan – Ministerul Sănătăţii;

Secretar:         dr. Petronela Stoian- Ministerul Sănătăţii.

(3) La nivelul judeţelor, respectiv a municipiului Bucureşti se constituie consilii de experţi având următoarea componenţă:

Preşedinte:      Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică;

Vicepreşedinte: Directorul executiv adjunct de sănătate publică;

Membri:             o persoană cu atribuţii privind sănătatea femeii şi copilului din cadrul     direcţiei de sănătate publică;

o persoană cu atribuţii privind serviciile medicale spitaliceşti din cadrul direcţiei de sănătate publică;

o persoană cu atribuţii privind inspecţia sanitară de stat din cadrul direcţiei de sănătate publică;

Secretar : o persoană desemnată de către comisie.

 

ART. 2.

Atribuţiile Consiliului naţional de experţi sunt următoarele:

 1. coordonează activitatea consiliilor de experţi judeţene şi a municipiului Bucureşti;
 2. analizează propunerile consiliilor de experţi judeţene şi a municipiului Bucureşti privind nivelul de ierarhizare pentru secţiile, compartimentele de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi evaluate, din sistem public şi privat;
 3. stabileşte nivelul final de ierarhizare, inclusiv prin deplasări pe teren, la unitatea sanitară, dacă este necesar;
 4. actualizează actele normative relevante şi elaborează noi prevederi legislative necesare.ART. 3.
 5. Atribuţiile consiliilor de experţi de la nivel judeţean, respectiv a municipiului Bucureşti sunt următoarele:
 1. publică pe site-ul instituţiei, la loc vizibil pe prima pagină, prezentul ordin;
 2. primeşte cererea în care se solicită evaluarea, transmisă de către unitatea sanitară cu secţii, compartimente de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi, care nu se regăseşte în Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1881/ 2006 privind ierarhizarea unităţilor spitaliceşti, a secţiilor şi compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi neonatologie sau care solicită un nivel diferit de ierarhizare faţă de cel prevăzut în acest act normativ;
 3. comunică unităţilor sanitare cu secţii, compartimente de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi, din sistem privat, care au solicitat evaluarea, faptul că, după stabilirea nivelului de ierarhizare, unitatea sanitară în cauză va avea obligaţia, pe de o parte, de a acorda servicii medicale gratuite pentru cazurile ce nu pot fi îngrijite la un nivel inferior de ierarhizare şi pentru care personalul medical abilitat a certificat că nu există locuri disponibile pentru transferul în sistemul public şi, pe de altă parte, de a lua măsuri pentru transferul ,,in utero”, ca mod prioritar de transport, atunci cînd se impune transferul către unitatea sanitară de nivel superior;
 4. se deplasează pe teren, la fiecare structură sanitară şi completează chestionarul de evaluare prevăzut în anexa la prezentul ordin;
 5. întocmeşte un proces-verbal în care formulează propuneri privind nivelul de ierarhizare pentru secţiile, compartimentele de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi evaluate, din sistem public şi privat, în conformitate cu criteriile prevăzute în Ordinul Ministrului Sănătăţii şi Familiei nr. 910/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. transmite Consiliului naţional de experţi adresa de înaintare în care se precizează nivelul de ierarhizare propus pentru secţiile, compartimentele de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi evaluate, din sistem public şi privat, care include şi justificările în cazul în care în nivelul de ierarhizare propus este diferit de cel stabilit prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1881/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. transmite, în copie, chestionarele şi eventualele documente justificative aferente adreselor de înaintare mai sus menţionate.ART. 4.  La intrarea în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 853/2006 privind privind constituirea comisiilor de reevaluare a unităţilor spitaliceşti, secţiilor, compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi neonatologie, cu modificările şi completările ulterioare.ART. 6.
 8. Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, unităţile sanitare implicate, precum şi persoanele nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
 9. ART. 5.
 10. Cheltuielile de deplasare ale membrilor acestor consilii de experţi, acolo unde este cazul, vor fi suportate din bugetul instituţiei publice unde sunt încadrate persoanele respective sau unde au integrare clinică.
 11.  

 

 

 

MINISTRU

 

FLORIAN-DOREL BODOG

 

 

 

București, 11/04/2017

Nr.427